Dojo Cruza
Shihan 1
1/10/2008
Shihan 2
1/10/2008
Shihan Gyaku
Tigre
1/10/2008
con kyle 2
con kyle 3
con kyle 4
con kyle1
1/10/2008